เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง” จัดทำขึ้นเพื่อใช้บังคับระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการ 

บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการส่งข้อความ(SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ และระบบ OTP ของบริษัท

เนื้อหา

ผู้ใช้บริการต้องส่งข้อความ (SMS) ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งข้อความในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อแสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไผู้ใช้บริการจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับรองว่าเนื้อหาถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ หรือมีความหมายลักษณะดังต่อไปนี้

 • ไม่ส่งข้อความความหรือทำกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมเสียใดๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะ หรือความเสียหายต่อประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น บุคคลภายนอก กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นภายนอก
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมซึ่งเป็นสแปม (Spam)
 • ไม่ส่งข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัทฯ
 • ไม่ส่งข้อความ ปลอมแปลง หรือ บิดเบือนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรม ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และประเทศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือความรุนแรงทางเพศ
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 • ไม่ส่งข้อความหรือหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะ ฉ้อโกง แอบแฝง ไม่โปร่งใส ที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์
 • ไม่ส่งข้อความหรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะยุยง ส่งเสริม ปลุกปั่น ยั่วยุ จูงใจ อันก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน ต่อบุคคลและประเทศชาติ
 • ไม่ส่งข้อความหรือกิจกรรมที่เป็นการ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือมิชอบด้วยประการอื่นๆ นำมาซึ่งผู้อื่นเดือนร้อน
 • ไม่ส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์บน Sender Name OTP (Whitelist)

หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไข มีสิทธิระงับการให้บริการ หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขนี้จากผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น

ข้อสงวนของบริษัท 

ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบซอฟแวร์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการส่งข้อความ (SMS) ไปยังผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและความสุจริตของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือโดยทุจริตของผู้ใช้บริการในทุกกรณี หากมีความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท หรือแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องจากการกระทำ

บัญชีผู้ใช้หลัก และบัญชีผู้ใช้ย่อย

ทางบริษัทให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ย่อยภายใต้บัญชีหลักได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • บัญชีหลักสามารถที่จะสร้าง ระงับ หรือยกเลิก บัญชีผู้ใช้ย่อยได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ แต่หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ระงับ หรือยกเลิกใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้ย่อย ทางบัญชีหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดฝ่ายเดียวทุกกรณี โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • บัญชีหลักสามารถเพิ่ม และลดเครดิตให้กับบัญชีผู้ใช้ย่อยได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ แต่หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม หรือลดเครดิตใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้ย่อย ทางบัญชีหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดฝ่ายเดียวทุกกรณี โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • บัญชีหลักสามารถเพิ่ม และลบชื่อผู้ส่งให้กับบัญชีย่อยได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ แต่หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม หรือลบในบัญชีผู้ใช้ย่อย ทางบัญชีหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดฝ่ายเดียวทุกกรณี โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ชื่อผู้ส่ง

 • บริษัทให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่งได้ โดยจำนวนสิทธิจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อไว้
 • การขอชื่อผู้ส่งที่ตรงกับชื่อบริษัท องค์กร แบรนด์สินค้า จำเป็นจะต้องมีหนังสือ เอกสาร รับรอง เพื่อยืนยันตัวตน และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง และสร้างความเสียหาย
 • ผู้ใช้บริการที่อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้แจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่ง หรือหากผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงเข้ามา ทางบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการได้
 • การตั้งชื่อผู้ส่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางเครือข่าย ที่ตกลงไว้แล้ว ดังนี้
 • ตัวเลข / ภาษาอังกฤษ และอักขระพิเศษ รวมกันไม่เกิน 11 ตัวอักษร
 • อักขระพิเศษที่สามารถใช้งานได้คือ . (dot) - (Hyphen) และ _ (underscore)
 • ไม่สามารถใช้ Spacebar ได้
 • ไม่สามารถใช้ ภาษาไทย ได้
 • ทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ยกเลิก ชื่อผู้ส่งที่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 1 ปีได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ยกเลิก ชื่อผู้ส่ง ที่มีการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ชื่อผู้ส่งแบบ Whitelist

 • บริษัทให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่งแบบ Whitelist ได้ โดยจำนวนสิทธิจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อไว้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม และแนบเอกสารที่ทางบริษัทร้องขอให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอชื่อผู้ส่งแบบ Whitelist โดยผลการพิจารณาของทางบริษัทให้ถือเป็นที่สุด
 • การขอชื่อผู้ส่งแบบ whitelist 
 • จะอนุญาตให้แจ้งความจำนงได้เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีจุดประสงค์ในการส่งเพื่อแจ้งเตือนจากระบบ หรือเป็นการยืนยันตัวตนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ขอเพื่อใช้ทำการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์โดยเด็ดขาด หากบริษัทตรวจสอบตัวอย่างข้อความแล้วพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทก็มีสิทธิที่จะระงับ ยกเลิกชื่อผู้ส่งนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 • หากบริษัทตรวจสอบตัวอย่างข้อความแล้วพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข หากบริษัทตรวจสอบตัวอย่างข้อความแล้วพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกชื่อผู้ส่งทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ชื่อผู้ส่งแบบการตลาด และ Whitelist ใช้เวลาการอนุมัติชื่อผู้ส่งภายใน 24 ชั่วโมง (เฉพาะวันทำการ)

การคิดเครดิต

 • ผู้ใช้บริการยอมรับการคำนวณเครดิต ภาษาไทย 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ160 ตัวอักษรต่อหนึ่งการใช้งานเครดิต 
 • กรณี ที่การส่ง sms มีทั้งตัวอักษรภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิเศษ และอิโมจิรวมกัน ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่ง sms เป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด เป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
 • กรณีที่การคิดคำนวณปรากฏค่าเป็นเศษของจำนวน ให้คิดปัดเพิ่มขึ้นเป็นอีก 1 จำนวน SMS ต่างหากด้วย
 • ส่งข้อความได้สูงสุด 8 ข้อความต่อกัน
 • Enter 1 ครั้งนับ 2 ตัวอักษร และอิโมจิ 1 ตัว นับ 2 ตัวอักษร 
 • คำนวนเครดิตเฉพาะข้อความที่ส่งถึงลูกค้า

รายละเอียดจำนวนเครดิต

จำนวนข้อความ

จำนวนตัวอักษร

เครดิต

ข้อความภาษาไทย

ข้อความภาษาอังกฤษ

ข้อความภาษาไทย และภาษาอื่นๆ รวมกัน

1

70

160

70

2

134

306

134

3

201

459

201

4

268

612

268

5

335

765

335

6

402

918

402

7

469

1,071

469

8

536

1,224

536

 

การขอเงินคืน

 • ทางผู้ใช้บริการค้าตกลงที่จะตรวจสอบประเภทเครดิตในรายการสั่งซื้อก่อนทำการชำระเงินให้ถูกต้องทุกครั้ง โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องแจ้งขอโอนย้ายประเภทเครดิตได้ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทจะอนุมัติคำร้องขอเงินคืนให้ผู้ใช้บริการ เฉพาะกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดจากระบบ พนักงาน ของทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความผิดพลาดทุกกรณีที่เกิดจากผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายมือถือ เป็นต้น หากผู้ใช้บริการแจ้งคำร้องขอคืนเงินนอกเหนือจากกรณีที่แจ้งไว้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องทุกกรณี
 • เครดิตค่าบริการล่วงหน้าจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยจะมีอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการชำระค่าแพ็คเกจ หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิในเครดิตค่าบริการดังกล่าว
 • บริษัทคืนเครดิตผ่านทางระบบบัญชีผู้ใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง (กรณีส่งไม่ถึงผู้รับ)

วันหมดอายุ

 • หากวันหมดอายุในบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกเครดิตได้ในทันที และถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิในค่าบริการคงเหลือในบัญชี โดยบริษัทจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน
 • ผู้ใช้บริการประเภทบัญชีผู้ใช้ย่อย (Sub-Account) บริษัทจะพิจารณาวันหมดอายุตามวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้หลัก (Main-Account)

ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ส่งข้อความ

 • ทางบริษัทไม่แนะนำให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อความในเนื้อหาเชิง การโฆษณา เสนอขายสินค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ในยามวิกาล หรือ ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่เวลา 00:00 น. - 06:00 น. เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้รับข้อความหรือ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่ไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้
 • ทั้งนี้ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาระงับการส่งข้อความชื่อผู้ส่งของท่านได้ หากฝ่าฝืนการส่งข้อความในลักษณะดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการตกลงยินยอมกับผู้รับข้อความให้สามารถส่งข้อความเนื้อหาเหล่านี้ได้ เช่น มีการลงทะเบียนยืนยันให้ผู้ใช้บริการส่งข้อความในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เป็นต้น

การระงับการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • ถ้าผู้ใช้บริการทำการส่งข้อความโดยฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อตกลง ซึ่งเป็นการกระทำไปโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยบริษัทมีสิทธิที่ตรวจสอบความสุจริตของผู้ใช้บริการ ตามขั้นตอนดังนี้
 • บริษัทจะตักเตือนและระงับการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราว พร้อมกับร้องขอให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตน หรือความสุจริตของผู้ใช้บริการ
 • หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันตัวตน หรือไม่สามารถยืนยันความสุจริตในการใช้บริการภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะปิดบัญชีและยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคืนยอดเงินค่าบริการตามเครดิตซึ่งคงเหลืออยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการทั้งหมดได้ทันที
 • หากความปรากฏแก่บริษัทเอง หรือผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ร้องเรียนมายังบริษัท ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านบริการข้อความนี้ บริษัทจะตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียน ทั้งนี้ หากบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเชื่อตามข้อร้องเรียนนั้น บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการและยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้งานในทันที
 • ในกรณีที่มีระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือโดยองค์กรของผู้ให้บริการส่ง SMS ร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการให้บริการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่นั้น ไม่ว่าจะได้มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่ปรากฏในภายหลังก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการส่งข้อความได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
 • หากทางบริษัทมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบที่ยังคงมีสิทธิ์ได้รับบริการอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้งานได้ครบถ้วนตามเครดิตคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้งาน
 • หากบริษัทใช้สิทธิในการยุติหรือยกเลิกบริการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือกระทำการผิดกฎหมายหรือโดยทุจริต เช่นนี้ไม่ถือว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญาให้บริการ และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทอีก

นโยบายด้านความปลอดภัย

 • บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย SSL Green Bar ตามมาตรฐานสูงสุดในระดับเดียวกันกับ Internet Banking เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือจะมีการใช้งานมากหรือน้อยก็ตาม จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกเข้าสู่ระบบในทุก ๆ ขั้นตอน มีความปลอดภัยตามมาตราฐาน SSL
 • ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นความจริง ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแก่บริษัท โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หากภายหลังบริษัทพบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ หรือผู้ใช้บริการแอบอ้างตัวตนของบุคคลอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบริการได้ทันที
 • ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้งาน บริษัทมีสิทธิแจ้งขอให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ เพื่อยืนยันตัวตนแก่บริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
 • หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือเพิกเฉยไม่กระทำการตามที่บริษัทร้องขอ เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อมายังบริษัท บลิ้ง อินโนเวชั่น จำกัด 

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ห้อง 1403 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล : info@blingsms.com 

โทร : 02-046-9881